Novinky - INT-COR s.r.o. - CORIAN®

INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Nové farby 2019

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

 

INT-COR spol. s.r.o. získala finančnú podporu na projekt  Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre  Operačný program Kvalita životného prostredia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

 

Názov projektu:               Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“       

Výška NFP:                      98 350,64  Eur

Obdobie realizácie:        10/2017 – 11/2020

Poskytovateľ:                   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení

                                          Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Cieľ projektu:                   Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR spol. s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

 

Opis projektu:                  Spoločnosť INT-COR reflektuje na jeden zo súčasných problémov, ktorým je vysoká energetická a tým zároveň aj ekonomická náročnosť, spočívajúca v opotrebení výrobnej budovy vrátane vykurovacieho média a osvetlenia.

Projekt spoločnosti INT-COR rieši zvýšenie energetickej a tým aj ekonomickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity. Hlavnou aktivitou č. 1 je Zabezpečenie energetického auditu pre prevádzku spoločnosti INT-COR s.r.o. s cieľom zhodnotiť súčasnú energetickú bilanciu a jej dopady na životné prostredie a navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Aktivitou č. 2 je Implementácia opatrení z energetického auditu. V rámci aktivity dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, rekonštrukcii vykurovacieho systému, rekonštrukcii a modernizácii systémov osvetlenia v budove a zavedeniu zariadenia na využívanie OZE.

Realizáciou hlavných aktivít sa dosiahne cieľ projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR. 

Opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti INT-COR sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore finančných prostriedkov, využívaniu OZE v podniku, podpore technológií priaznivých vo vzťahu k životnému prostrediu a tým k zmierneniu zhoršovania  jeho kvality.

  

Tento projekt je podporený z Európskej únie - Európsky fond regionálneho rozvoja. 

www.op-kzp.sk                                                 www.siea.sk                      www.partnerskadohoda.gov.sk

 


Výzva na predkladanie cenových ponúk INT-COR

Súťažné podklady INT-COR

Zadanie

Prílohy k sútažným podkladom


Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

Postup VO:Zákazka s nízkou hodnotou, §117 zákona č.343/2015 Z.z.

Úspešný uchádzač:   PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 03 Lučenec

Víťazná ponuka: 137 961,95 eur s DPH

Spôsob vzniku záväzku: zmluva o dielo

 

Nové cenové skupiny 2018

Nové cenové skupiny 2018

       


Vzorkovník 2018_intcor.pdf 

       

Nové farby 2018

 

 

 

 

       


Predstavujeme Vám nové farby 2018 novou technológiou:

Summit White

Stratus

Cool Gray

Keystone

vyrobené novou technológiou Resilience Technology TM , ktorá vylepší vlastnosti ako vyššia odolnosť voči poškrabaniu, vyššia odolnosť voči horúcim hrncom, ľahšia údržba.

Pozri video 

Nové farby 2018 novou technológiou.pdf 

       

Nové farby 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavujeme Vám nových 16 farieb, platných od roku 2017:

WHITE ONYX, GRAY ONYX, NEUTRAL CONCRETE, ASH CONCRETE ,

WEATHERED CONCRETE, CARBON CONCRETE , NIMBUS PRIMA, LIMESTONE PRIMA ,

DUNE PRIMA, COCOA PRIMA , EVENING PRIMA, COSMOS PRIMA ,SPARKLING WHITE, WILLOW,

MINERAL, GRAYLITE

nove farby_2017_intcor.pdf 

       

Bezdrôtové nabíjanie s DuPont™ Corian® nabíjacou jednotkou

Nabíjanie mobilného telefónu

    Od októbra 2015 sú dostupné nabíjačky zabudovateľné pod pracovnú dosku, ktoré umožnia nabíjanie mobilných telefónov a menších tabletov bez kábla. Novú technológiu je možné využiť  tak v domácnostiach ako aj v komerčnej oblasti.

    Nabíjací proces je jednoduchý:

1. Prístroj s vybitou batériou sa položí na miesto, kde je zabudovaná nabíjacia jednotka pod doskou

Čítať ďalej...

DuPont™ Corian® obnovuje a rozširuje svoju ponuku typizovaných umývadiel a drezov

Example of the new sinks

Elegantné, viacúčelové, hygienické a odolné riešenia

pre kúpeľňu, kuchyňu i verejné priestory 

 

DuPont™ Corian® rozšíril svoju ponuku hotových kúpeľňových

umývadiel.

Kúpeľňová kolekcia má teraz 20 modelov – 14  z nich sú mnohoúčelové novinky v súčasnom dizajne, plne využívajúce inovatívne technické prvky.

Čítať ďalej...