INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Výroba drezov a umývadiel na mieru

Výroba drezov a umývadiel na mieru.

Pre bližšie info nás kontaktujte!

Kontakt: Ing. Tibor Suja

 

 

 

 

Biela corianová pracovná doska do septembra 2024 výhodnejšie!

Biela corianová pracovná doska do septembra 2024

výhodnejšie!

Pre bližšie info nás kontaktujte!

 

Využite príležitosť, a vytvorte v kuchyni

čistú

hygienickú

pracovnú plochu!

 

Nové farby 2019

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

 

INT-COR spol. s.r.o. získala finančnú podporu na projekt  Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre  Operačný program Kvalita životného prostredia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

 

Názov projektu:               Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“       

Výška NFP:                      98 350,64  Eur

Obdobie realizácie:        10/2017 – 11/2020

Poskytovateľ:                   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení

                                          Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Cieľ projektu:                   Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR spol. s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

 

Opis projektu:                  Spoločnosť INT-COR reflektuje na jeden zo súčasných problémov, ktorým je vysoká energetická a tým zároveň aj ekonomická náročnosť, spočívajúca v opotrebení výrobnej budovy vrátane vykurovacieho média a osvetlenia.

Projekt spoločnosti INT-COR rieši zvýšenie energetickej a tým aj ekonomickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity. Hlavnou aktivitou č. 1 je Zabezpečenie energetického auditu pre prevádzku spoločnosti INT-COR s.r.o. s cieľom zhodnotiť súčasnú energetickú bilanciu a jej dopady na životné prostredie a navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Aktivitou č. 2 je Implementácia opatrení z energetického auditu. V rámci aktivity dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, rekonštrukcii vykurovacieho systému, rekonštrukcii a modernizácii systémov osvetlenia v budove a zavedeniu zariadenia na využívanie OZE.

Realizáciou hlavných aktivít sa dosiahne cieľ projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR. 

Opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti INT-COR sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore finančných prostriedkov, využívaniu OZE v podniku, podpore technológií priaznivých vo vzťahu k životnému prostrediu a tým k zmierneniu zhoršovania  jeho kvality.

  

Tento projekt je podporený z Európskej únie - Európsky fond regionálneho rozvoja. 

www.op-kzp.sk                                                 www.siea.sk                      www.partnerskadohoda.gov.sk

 


Výzva na predkladanie cenových ponúk INT-COR

Súťažné podklady INT-COR

Zadanie

Prílohy k sútažným podkladom


Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

Postup VO:Zákazka s nízkou hodnotou, §117 zákona č.343/2015 Z.z.

Úspešný uchádzač:   PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 03 Lučenec

Víťazná ponuka: 137 961,95 eur s DPH

Spôsob vzniku záväzku: zmluva o dielo

 

New catalogues 2016

Dear partners!

We would like to present you our newest colour and sink/basin catalogue (the catalogues are available also in the menu DuPontCorian ® - Colour catalogue):

The Colour catalogue 2016 contains seven new colours. We pulled off twelve old colours that won’t be produced by the manufacturer company DuPont™ from 1.1.2016. Currently there are 91 colours altogether in the catalogue.

colour_catalogue_2016_intcor.pdf

The Sink/basin catalogue 2016 includes five new sinks and two new basins. Another news is that – excluding basins in group CARE – all the sinks and basins will be produced in colour DESIGNER WHITE too.

basin_and_sink_catalogue_2016_intcor.pdf