INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Nové farby 2019

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR
INT-COR spol. s.r.o.získala finančnú podporu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostrediao schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

Názov projektu:       „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“

Výška NFP:             111 172,54 Eur

Obdobie realizácie: 10/2017 – 11/2020

Poskytovateľ:          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení   Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu:         Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR spol. s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

Opis projektu:        Spoločnosť INT-COR reflektuje na jeden zo súčasných problémov, ktorým je vysoká energetická a tým zároveň aj ekonomická náročnosť, spočívajúca v opotrebení výrobnej budovy vrátane vykurovacieho média a osvetlenia.Projekt spoločnosti INT-COR rieši zvýšenie energetickej a tým aj ekonomickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity. Hlavnou aktivitou č. 1 je Zabezpečenie energetického auditu pre prevádzku spoločnosti INT-COR s.r.o. s cieľom zhodnotiť súčasnú energetickú bilanciu a jej dopady na životné prostredie a navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Aktivitou č. 2 je Implementácia opatrení z energetického auditu. V rámci aktivity dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, rekonštrukcii vykurovacieho systému, rekonštrukcii a modernizácii systémov osvetlenia v budove a zavedeniu zariadenia na využívanie OZE.Realizáciou hlavných aktivít sa dosiahne cieľ projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR.Opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti INT-COR sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore finančných prostriedkov, využívaniu OZE v podniku, podpore technológií priaznivých vo vzťahu k životnému prostrediu a tým k zmierneniu zhoršovania jeho kvality.


Tento projekt je podporený z Európskej únie - Európsky fond regionálneho rozvoja.

              www.op-kzp.sk    www.siea.sk    www.partnerskadohoda.gov.sk


Výzva na predkladanie cenových ponúk INT-COR

Súťažné podklady INT-COR

Zadanie

Prílohy k sútažným podkladom


Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

Postup VO:Zákazka s nízkou hodnotou, §117 zákona č.343/2015 Z.z.

Úspešný uchádzač:   PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 03 Lučenec

Víťazná ponuka: 137 961,95 eur s DPH

Spôsob vzniku záväzku: zmluva o dielo

 

New catalogues 2016

Dear partners!

We would like to present you our newest colour and sink/basin catalogue (the catalogues are available also in the menu DuPontCorian ® - Colour catalogue):

The Colour catalogue 2016 contains seven new colours. We pulled off twelve old colours that won’t be produced by the manufacturer company DuPont™ from 1.1.2016. Currently there are 91 colours altogether in the catalogue.

colour_catalogue_2016_intcor.pdf

The Sink/basin catalogue 2016 includes five new sinks and two new basins. Another news is that – excluding basins in group CARE – all the sinks and basins will be produced in colour DESIGNER WHITE too.

basin_and_sink_catalogue_2016_intcor.pdf

Wireless charging with DuPont™ Corian® charging unit

nabijanie telefonu

    New wireless charging surfaces are available at our company from October this year, with the DuPont™ Corian® charging unit – individual. The charging unit enables wireless charging of smart devices such as smartphones, tablets, etc. The new technology can be utilized in both home and commercial environments.

    Charging process is simple:

  1. Put your device on the charging surface

Read more...

DuPont™ Corian® expands and renews its offer of ready-made basins and sinks

New Corian sinksElegant, versatile, hygienic and durable solutions

for bathroom, kitchen and public spaces

 

DuPont™ Corian® has expanded and improved its range of ready-made basins for the bathroom.

The bathroom collection now has 20 models, including 14 new models which are characterised by a versatile, contemporary design and incorporating innovative technical features.

Read more...